1958: zákon o kulturních památkách

1987: zákon o státní památkové péči

200?: zákon o památkovém fondu?

 

29. října Jsou kulturní památky kulturními památkami nebo nejsou? Ví Ministerstvo kultury o závažnosti problému s jejich zápisy nebo neví? Snaží se chystaný návrh památkového zákona tuto situaci vyřešit nebo zneužít?

ČTK vydala závažnou tiskovou zprávu o problému se zapisováním kulturních památek do Ústředního seznamu. Pomůže píchnutí do vosího hnízda konečně probudit příslušná místa k patřičné aktivitě? Doporučuji sledovat.

29. října Rada Asociace krajů zveřejnila názor na věcný záměr zákona o památkovém fondu

Z dopisu adresovaného ministrovi kultury je zřejmé, že se návrh líbí...

29. srpna Novela památkového zákona publikována ve Sbírce zákonů!

Aby toho nebylo málo, během přípravy nového památkového zákona byla v legislativním procesu přijata jiná, dílčí úprava dosud platného zákona o státní památkové péče. Upravuje novou výši sankcí (to je dobře), zavádí i tzv. plány ochran (to je špatně). Rozesláním příslušné částky Sbírky zákonů dne 21. srpna je tato právní úprava platná a účinná.

29. srpna Jaký je stav přípravy věcného záměru zákona o památkovém fondu?

Záměr prošel vnějším připomínkovým řízením a po několika kosmetických úpravách čeká na projednání v Legislativní radě vlády. Podle informací by měl přijít na program na konci října. Není jasné, jakým způsobem se Ministerstvo kultury vyrovnalo s připomínkami označenými jako "zásadní". Pokud připomínková místa (ministerstva, kraje) na svých připomínkách po projednání trvat nebudou, je možné, že záměr půjde do vlády "bez rozporu". Pokud nátlaku předkladatele odolala, bude to "s rozporem".

29.srpna Co se změnilo po připomínkách ve věcném záměru zákona o památkovém fondu?

1) Desetileté přechodné období, po které mě má Ministerstvo kultury znovu prohlašovat kulturní památky (vést řízení o zápisu do seznamu) se prodlužuje na patnáct let. Tím však MK nic neřeší. Znamená to jen další prodloužení stávajícího nejistého právního stavu. Ministerstvo také neupřesnilo, jakým způsobem bude řízení probíhat.

2) Kulturní památky, jejichž tvůrci dosud žijí, mohou být prohlašovány za kulturní památky. Ministerstvo provedlo totální obrat. Vzhledem k tomu, že protipamátkářský nápad neprohlašovat novější stavby (s poukazem na větší důležitost autorského zákona) zastával zejména jeden z externích akademických členů komise připravujících návrh památkového zákona, nečinilo dalším členům komise tento bod vypustit.

3) Nebude vytvořen Fond péče o kulturní dědictví, který původně Ministerstvo kultury plánovalo. Jeden z mála pozitivních bodů tohoto návrhu byl tak špatně připraven, že neprošel přes palbu připomínek, včetně Ministerstva financí. Ukázka amatérské přípravy předkladatele zákona.

 

29. srpna TISKOVÁ KONFERENCE aneb Vše v pořádku a teď dárky

Premiér pochválil ministra kultury za přípravu památkového zákona. Ministr předal premiérovi dárky. Premiér neprodá ministrovi sídlo úřadu. Ministr pohovořil o Ježkovi. Premiér je pro ekonomizaci ministerstva. Atd.

Řeč je o tiskové konferenci premiéra a ministra kultury na (dosud nezastřešeném) nádvoří Nostického paláce ve čtvrtek 28. srpna. Asi patnáctiminutové představení plné prázdných frází a pseudobodré atmosféry si můžete užít z archivu ČT24. Doporučuji dojemnou pasáž s předáváním dárků.

1. června SPPP O VĚCNÉM ZÁMĚRU

Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče se sešlo na valné hromadě a vydalo prohlášeník věcnému záměru zákona.

 

29. května KONEC PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ

Tzv. vnější připomínkové řízení skončilo. Své připomínky poslalo 31 subjektů: ministerstva a další ústřední orgány státní správy, kraje. Za zmínku stojí, že ze zástupců územní samosprávy pouze Praha neposlala žádné připomínky (neučinila tak výslovně, ale pouze mlčky tím, že zcela připomínkové řízení ignorovala). Znamená to, že pražský magistrát památková péče a její připravovaná úprava nezajíma?

 

Klub Za starou Prahu zveřejnil na svých webových stránkách svůj názor na novelu (dílčí úpravu) památkového zákona a na návrh věcného záměru zákona.

 

26. května

Zítra končí vnější připomínkové řízení. MK bude projednávat připomínky s jednotlivými ministerstvy a dalšími orgány. Poté předloží upravený návrh Legislativní radě vlády.

24. května 

Probíhá připomínkové řízení. Připomínková místa, tedy ministerstva a další ústřední orgány státní správy, a kraje posílají své připomínky k návrhu věcného záměru zákona o památkovém fondu.

Hlavní připomínky směřují ke sporným bodům, kterých se ujala i média. Nejdiskutovanější se tedy jeví tyto oblasti:

1) desetileté přechodné období, během nějž MK bude znovu rozhodovat o zápisu do seznamu kulturních památek,

2) zápis do seznamu kulturních památek je podmíněn smrtí autora,

3) možnost vyvlastnit nemovitost sousedící s kulturní památkou v případě, že vlastník této nemovitosti ohrožuje svou činností(nečiností) kulturní památku

 

Kromě těchto konkrétních bodů se objevují i připomínky, zpochybňující předpoklad, že tento návrh zajistí účinný a transparentní výkon státní správy na úseku památkové péče. Tento požadavek je přitom vyjádřen v programovém prohlášení vlády.

 

K bodu 1: Na tiskové konfereci pořádaném Ministerstvem kultury zaznělo překvapivé konstatování: rozhodování o zápisu do seznamu budu sice probíhat ve správním řízení podle správního řádu, půjde však o zjednodušené řízení, ve kterém prvním úkonem ve věci bude rozhodnutí! Vlastník památky tedy nebude seznamován s podklady, atd. Podle jakého ustanovení správního řádu bude řízení probíhat však nebylo výslovně řečeno.

 

Postřehy: MK změnilo název návrhu: zmizelo slovo nakládání. Objeví se v další etapě konečně slovo ochrana?

 

14. května

Ministerstvo kultury na svých webových stránkách oznámilo, že v pátek 14. května ve 12:00 se uskuteční představení věcného záměru památkového zákona. Hlavní roli v tomto představení budou hrát členové pracovní skupiny (ministerští odborníci a další přizvaní experti). Lze očekávat, že ústředním tématem bude otázka zápisu kulturních památek dosud žijících autorů. Tento sporný bod upoutal v předchozích dnech média. Doufejme, že nezůstane jen u tohoto bodu a zástupci médií budou klást i další nepříjemné otázky. Např.:

1) Je skutečně stávající památkový zákon jako celek tak špatný, že je nutné připravit zcela nový předpis?

2) Splnil návrh věcného záměru zákona požadavek, aby památková péče byla transparentní a účinná?

3) Jakým způsobem se ministerstvo kultury vyrovnává s připomínkami veřejnosti při jeho přípravě? 

 

Vzhledem k tomu, že stránky ministerstva kultury byly v posledních dnech převážně mimo provoz, nebylo snadné se k věcnému záměru a dalším podkladům dostat. Ministerstvo navíc dosud neinformovalo o své činnosti na Portálu veřejné správy. Po páteční konferenci uvidíme, zda naše informovanost stoupla.

 

 

Pracovní verze dokumentů k připravovanému novému památkovému zákonu:

Text připravovaného věcného záměru zákona o nakládání s památkovým fondem.

Tzv. RIA (Hodnocení dopadů regulace), povinná součást legislativního procesu.

 

NOVÉ!

7. května zveřejnilo Ministerstvo kultury na svých stránkách Návrh věcného záměru zákona o nakládání s památkovým fondem a studii RIA, včetně její závěrečné zprávy. Toto jsou oficiální dokumenty, které ministerstvo "předkládá k veřejné diskuzi":

Text pro vnější připomínkové řízení

Studie RIA

Závěrečná zpráva RIA

 

Co je důležité vědět, aneb co Ministerstvo kultury neuvedlo:

1) Kam posílat připomínky k návrhu věcného záměru?

Pravděpodobně na posta@mkcr.cz

2) Do kdy je možné posílat připomínky?

Připomínkové řízení končí 27. května.

3) Jak má být připomínka formulována?

Jednoznačně a konkrétně.

4) Jak Ministerstvo kultury s připomínkou naloží?

Je jen na zpracovateli návrhu, zda a jakým způsobem se s připomínkou vyrovná. Povinně se musí vyrovnávat s obligatorními připomínkovými místy, kterými jsou např. ministerstva nebo kraje. Přesto by tato skutečnost neměla veřejnost od podání připomínek odradit.

 

Ministerstvo zatím (7.5.) nezveřejnilo návrh věcného záměru zákona na Portálu veřejné správy. Tuto povinnost ukládají Legislativní pravidla vlády.

 

 

 


Cenné informace o procesu tvorby nových zákonů,

o možnosti účasti veřejnosti na tomto procesu a

o možnosti zapojování veřejnosti do přípravy právních předpisů

naleznete na stránkách občanského sdružení Ekologický právní servis.

Kromě dalších dokumentů zde najdete:

Jak se zapojit do přípravy (nejen) zákonů

Účast veřejnosti na legislativním procesu